banner

Zásady ochrany osobních údajů

Informační povinnost správce

 

Vážení,

 

pokud jste si zakoupili nebo plánujete zakoupit zájezd u společnosti OREX TRAVEL s.r.o.,

dovolujeme si Vás zde informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, a to v souvislosti

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném

zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

1. Kdo spravuje údaje účastníků zájezdu?

Správcem osobních údajů je OREX TRAVEL s.r.o.

 

2. Jak lze správce osobních údajů kontaktovat?

OREX TRAVEL s.r.o. jako správce můžete kontaktovat na adrese

OREX TRAVEL s.r.o.

Politických vezňů 911/8, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 844 701 702

E-mail: info@orextravel.cz

ID datové schránky: 8844s5r

 

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů OREX TRAVEL s.r.o.?

OREX TRAVEL s.r.o. nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, proto

pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době nemá.

 

4. Z jakého důvodu zpracovává OREX TRAVEL s.r.o. osobní údaje zákazníků?

OREX TRAVEL s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků proto, aby mohl plnit svoje povinnosti z

uzavřené smlouvy o zájezdu, příp. z toho důvodu, že mu to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Dále OREX TRAVEL s.r.o. zasílá zákazníkům obchodní sdělení. Toto zpracování osobních údajů

provádí na základě svého oprávněného zájmu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých

službách informační společnosti.

 

5. Předáváte osobní údaje jiným subjektům?

Ano, OREX TRAVEL s.r.o. předává osobní údaje zákazníků jiným subjektům.

Za účelem splnění smlouvy o zájezdu předává OREX TRAVEL s.r.o. údaje zákazníků:

  • leteckým dopravcům;
  •  hotelům;
  • obchodním partnerům v cílových destinacích;
  • delegátům;

Ze zákona předává OREX TRAVEL s.r.o. údaje zákazníků:

  • pojišťovně, u které je OREX TRAVEL s.r.o. pojištěn proti úpadku

Na základě oprávněného zájmu předává OREX TRAVEL s.r.o. údaje zákazníků:

  •  společnostem, které OREX TRAVEL s.r.o. poskytují služby v oblasti IT;
  •  v rámci společného rezervačního portálu vlastníkům OREX TRAVEL s.r.o.

 

6. Předává OREX TRAVEL s.r.o. osobní údaje do třetích zemí, tzn. mimo země EU?

Ano, OREX TRAVEL s.r.o. předává osobní údaje zákazníků do třetích zemí.

OREX TRAVEL s.r.o. předává osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu do třetí země (hotely,

letečtí dopravci, delegáti), pokud se v této zemi uskutečňuje alespoň část zájezdu. Předání je v

tomto případě založeno na článku 49 odst. 1 písm. b) GDPR, tzn. předání je nezbytné pro splnění

smlouvy o zájezdu.

OREX TRAVEL s.r.o. dále předává osobní údaje na základě oprávněného zájmu vlastníkům OREX

TRAVEL s.r.o. do Turecka. Toto předání je bezpečné, jelikož předání údajů je založeno na článku

46 odst. c) GDPR.

 

7. Jak se mohou zákazníci bránit v případě, že se domnívají, že OREX TRAVEL s.r.o.

nezpracovává zákonné jejich osobní údaje?

V tom případě mohou podat námitku k OREX TRAVEL s.r.o. nebo/a mají právo podat stížnost u

dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Jaká práva mají zákazníci vůči OREX TRAVEL s.r.o. jako správci osobních údajů?

Zákazníci mohou od OREX TRAVEL s.r.o. kdykoliv požadovat, aby

  • jim umožnil přístup k jejich osobním údajům
  • opravil jejich osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazal jejich osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR,

případně omezil jejich zpracování.

 

9. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Zákazníci mohou OREX TRAVEL s.r.o. požádat, aby jim sdělil, zda zpracovává jejich osobní údaje.

Zákazníci mohou OREX TRAVEL s.r.o. požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o

informace o zpracování těchto údajů.

Zákazníci mohou OREX TRAVEL s.r.o. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních

údajů.

 

10. Mohu zákazníci požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Zákazníci mohou požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chtějí požádat o

realizaci práva někoho jiného, musí mít od něj plnou moc.

 

11. Jak mohou zákazníci tuto žádost podat?

Tuto žádost mohou zákazníci podat jakýmkoliv způsobem, tedy i emailem. Pověřený pracovník má

však povinnost zjistit jejich totožnost, proto je může vyzvat k doložení totožnosti.

 

12. Do kdy OREX TRAVEL s.r.o. poskytne zákazníkům odpověď?

OREX TRAVEL s.r.o. bude zákazníky informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho

měsíce. V některých složitých případech však může lhůtu prodloužit.

 

13. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech může OREX

TRAVEL s.r.o. požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém

je zákazníkům poskytnut seznam všech osobních údajů, které OREX TRAVEL s.r.o. o zákaznících

zpracovává).

 

14. Jak může zákazník odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Pokud zákazník udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, pak jej může kdykoli odvolat. Tím

však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho

odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.